وب نامه مطهر
مقالات و سروده ها و روزنوشت ها و معرفی آثار


 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد436


تصاویر زیباسازی نایت اسکین

من بادبادك را ديدم با اداي شادي و ادعاي آزادي ؛ اما او را نيز نه شاد ديدم و نه آزاد؛ زيرا رشته اي باريك او را به اين دنياي تاريك وابسته مي كرد. 

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من در قطار اين شهر چه بسيار ديدم مسافران فرصت طلب و مسئولان صاحب منصب كه بي بليت سوار شده اند و بي كرديت ماندگار گشته اند.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من « دل » و « ديده » را ديدم كه بي « من » به هر سوي « سر » مي كشيدند و به هر كوي « پر » مي گشودند؛ من در اين عرصه خود را نه «شخصيتي آزاد » ، كه « بنده اي در بند باد » يافتم؛ بنابراين كوشيدم تا «ديده» را به بند كشم و « دل » را به دلبند بسپارم. 

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من از شهر شادي ها تنها دري بسته و دلي شكسته ديدم و آن قدر بدان ها خيره نگريستم و عمري با غفلت زيستم كه ده ها در باز و دل دلنواز را نديدم.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من سرنوشت آدمي را نه تنها از آب و گل كه از جان و دل ديدم. او را جان داده اند تا به جانان سپارد و دل داده اند تا به دلدار واگذارد. 
ادامه دارد...

               شفیعی مطهر

 

 

 
نوشته شدهیک شنبه 31 فروردين 1393برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد435


تصاویر زیباسازی نایت اسکین

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

من مغز انسان هاي فكور و افراد ذي شعور را همواره چون چشمه اي جوشان و رودي خروشان ديدم. 

طنز نوشته ها (خنده بازار) -سری اول
من مرفهانی بی درد و مرشدانی نامرد را دیدم که گنج را برای جان خود و رنج را برای پیروان خود می خواستند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من فقيرترين فرد را نه افراد بي پول،كه انسان هاي ملول ديدم كه نه رويايي براي روايت دارند و نه هدفي براي هدايت

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من انساني را آزاد ديدم كه نه از قدرتمدار دون كه تنها از قانون اطاعت كند.

 

من چهره هايي را به دل سپردم كه دل زلالشان در چهره هاشان موج مي زد.  

ادامه دارد...

                   شفیعی مطهر

 

 

 
نوشته شدهجمعه 29 فروردين 1393برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر


 

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد434


تصاویر زیباسازی نایت اسکین

من موريانه هاي پنهان را ديدم كه كشتزارهاي بوستان اين شهر را مي خوردند،اما مردم براي گنجشك ها مترسك مي ساختند.  


گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من چه اندك ديدم كساني را كه در زندگيم نقش داشتند و چه بسيار ديدم آناني را كه نقش بازي كردند!!


گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

 من بهترين معيار براي شناخت وفاداري انسان ها را «زمان » ديدم، نه «زبان »! 

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من آدم ها را دو گونه ديدم : يا غرورشان را زير پاي مي نهند و با آدم ها زندگي مي كنند و يا آدم ها را زير پاي مي گذارند و با غرورشان مي زيند!


گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من همسفري وفادارتر و همسايه اي ماندگارتر از سايه خود نديدم....اما همين سايه همسايه نيز در تاريكي ها تنهايم مي گذارد! 
ادامه دارد...

                       شفیعی مطهر

 

 

 
نوشته شدهچهار شنبه 27 فروردين 1393برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر